IGFPraca magisterska

Własności optyczne, radiacyjne i mikrofizyczne smogu w rejonie aglomeracji miejskiej Kielc

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Juliusz Braun

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Wydzial Fizyki

2017

Aerozol atmosferyczny ma istotny wpływ na kształtowanie klimatu. Jednym z gorzej zbadanych aspektów aerozoli jest ich struktura pionowa. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono kampanię pomiarową, w ramach której badano profile pionowe własności fizycznych aerozolu metodą pomiarów z wyciągu narciarskiego. Zbadano także wymuszanie radiacyjne aerozolu miejskiego w podczerwieni na podstawie prostego modelu teoretycznego. W pierwszej części pracy opisano zagadnienia teoretyczne związane z aerozolami, między innymi ich wpływ na klimat oraz sposób powstawania i typy smogu. Następnie przedstawiono przebieg kampanii pomiarowej oraz jej wyniki. Ostatni rozdział poświęcono analizie teoretycznej wymuszania radiacyjnego aerozolu miejskiego w podczerwieni.


Cofnij