IGFPraca magisterska

Ewolucja rzek na Tytanie i porównanie z rzekami ziemskimi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Misiura

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2012

Celem pracy jest porównanie ewolucji rzek na Tytanie i na Ziemi poprzez wykonanie odpowiednich symulacji komputerowych. Najpierw wykonałam analizę geometrii kilku koryt rzek na Tytanie w celu ustalenia potencjalnych obiektów do badań. Kolejnym krokiem było znalezienie odpowiedniego oprogramowania oraz zapoznania się z nim. Wybrałam model numeryczny opracowany przez NCCHE dla rzek ziemskich, który oparty jest na równaniach ruchu turbulentnego cieczy i równaniach transportu materiału przez ciecz. Sprawdziłam również czy użyte w modelu równania dają się zastosować do warunków innych niż ziemskie. Następnie wykonałam szereg symulacji, z założeniem różnych możliwych parametrów m.in. trzech różnych cieczy mogących występować na Tytanie. Uzyskałam kilka wniosków dotyczących ewolucji rzek, oraz znalazłam różnice niektórych parametrów. Wyniki pracy pozwolą na lepsze zrozumienie procesów erozji i sedymentacji na Tytanie, a w dalszej perspektywie na stworzenie narzędzia pozwalającego na analizę danych obserwacyjnych z sond kosmicznych, w celu wyjaśnienia ewolucji rzek na Tytanie.


Cofnij