IGFPraca magisterska

Zastosowanie mikrosondy do selektywnej elektro i fotoporacji błony komórek rakowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Izabela Pietrzyk

dr hab. Ryszard Buczyński

Wydział Fizyki UW

2014

Celem pracy jest zbadanie możliwości otwierania kanałów w błonie komórkowej poprzez wykorzystanie zjawiska elektroporacji. Wykonując pomiary in-vitro zweryfikowano eksperymentalnie funkcjonowanie mikrosondy z parą elektrod do elektroporacji stałonapięciowej komórek rakowych. Autor analizował wpływ napięcia na skuteczność elektroporacji. W pracy opisano także zjawisko fotoporacji i jej zastosowania oraz porównano obie metody otwierania kanałów w błonie komórkowej.


Cofnij