IGFFizyka Pogody i Klimatu

Rok akademicki: 2021/2022
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z fizycznym opisem najważniejszych zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej, które rządzą pogodą i klimatem.

Syllabus

  1. Pogoda i klimat: deterministyczny i deterministyczno-stochastyczny opis zjawisk atmosferycznych.
  2. Bilans energetyczny atmosfery. Transfer radiacyjny w atmosferze. Efekt cieplarniany. Równowaga konwekcyjno-radiacyjna. Rola aerozolu i chmur w bilansie energetycznym.
  3. Podstawy termodynamiki atmosfery: stała gazowa powietrza suchego, wilgotnośc temperatura wirtualna. Równowaga hydrostatyczna atmosfery i temperatura potencjalna. Kondensacja i parowanie. Chmury i opady.
  4. Podstawowe wiadomości o cyrkulacjach atmosferycznych. Wieloskalowość i oddziaływania międzyskalowe. Równania podstawowe (primitive equations). Przepływy w skali synoptycznej, przybliżenie geostroficzne. Turbulencja.
  5. Cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne jako mechanizmy redystrybucji energii. Globalna cyrkulacja atmosfery i jej najważniejsze zaburzenia (monsuny, ENSO). Cyrkulacja termohalinowa oceanów.
  6. Skale czasu procesów rządzących zmianami klimatu. Globalne zmiany klimatu: przyczyny naturalne i antropogeniczne.
  7. Niestabilność przepływów atmosferycznych. Pojęcie przewidywalności zjawisk atmosferycznych (predictability). Problem niedokładnej znajomości stanu początkowego ("efekt motyla") i problem niepełnej znajomości systemu. Prognozowanie pogody i klimatu.

Literatura

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Earth--Atmospheric--and-Planetary-Sciences/12-842Fall-2008/LectureNotes/index.htm 

wybrane zagadnienie z http://www.meted.ucar.edu/

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

31 stycznia 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Tematy na egzamin - Informacje dla studentów
TematyEgzmainacyjne2022.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

24 stycznia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Chmury i opady - Prezentacja
F-PiK-2021-chmury.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

17 stycznia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Stabilnośc i kondensacja - Prezentacja
F-PiK-2021-stabilnosc_kondensacja.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

10 stycznia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Stabilnośc statyczna atmosfery - Skrypt do wykładu
F-PiK-2021-stabilnosc-statyczna.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski

20 grudnia 2021 13:15

Historia, teraźniejszośc i przyszłośc prognoz pogody i klimatu.

Dokumenty do zajęć:
Prognozy pogody i klimatu - Prezentacja
F-PiK-2021-prognoza-pogody.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

13 grudnia 2021 13:15

Wieloskalowośc ruchow w atmosferze, cyrkulacje atmosferyczne.

Dokumenty do zajęć:
Wieloskalowośc ruchow w atmosferze, cyrkulacje atmosferyczne. - Prezentacja
F-PiK-2021-wieloskalowosc-cyrkulacje.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

6 grudnia 2021 13:15

Metody opisu ruchu płynu, skale ruchu.
Siły działające na cząstkę (elementarną objętość)
powietrza.
Równanie ruchu, analiza skali, przybliżenie geostroficzne.
Przepływy zrównoważone, wiatr.

Dokumenty do zajęć:
Siły, ruch i przepływy w atmosferze - Prezentacja
F-PiK-2021-siły-ruch-geostroficzne.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
System klimatyczny
Wyklad5SystemKlimatyczny.ppt
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
- Prezentacja
Wyklad4ProsteModeleKlimatu.ppt
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład
Dokumenty do zajęć:
Transfer promieniowania w atmosferze - Prezentacja
Wyklad3TransferPromieniowania.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wprowadzenie do promieniowania w atmosferze - Prezentacja
Wyklad2.ppt
Wyklad2PromieniowaniawAtmosferze.ppt
Wykład