IGF


zdjęcie-Powstanie ACTRIS ERIC jako Konsorcjum Europejskiej Infrastruktury Badawczej

Powstanie ACTRIS ERIC jako Konsorcjum Europejskiej Infrastruktury Badawczej

Powstanie ACTRIS ERIC urzeczywistnia długofalowe wysiłki kilkunastu krajów europejskich na rzecz stworzenia zrównoważonej infrastruktury wspierającej badania nad atmosferą i klimatem. Dzięki ARCTIS otwierają się drzwi dla naukowców, przemysłu i krajów, pozwalając uzyskać dostęp do kluczowych informacji na temat stanu atmosfery, dzielić się najlepszymi platformami badawczymi w Europie i wspierać kształtowanie polityki za pomocą niezbędnej wiedzy naukowej.

Komisja Europejska podjęła długo oczekiwaną decyzję o ustanowieniu infrastruktury badawczej aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS – The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) jako konsorcjum europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC – European Research Infrastructure Consortium). Siedemnaście krajów założycielskich łączy siły, aby otworzyć dostęp do szerokiej gamy technologii, usług i zasobów w dziedzinie nauk o atmosferze. Decyzja i statut ERIC zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ACTRIS rozpoczął swoją podróż w kierunku ACTRIS-ERIC już w 2011 r., osiągając ważne naukowe i techniczne kamienie milowe, które doprowadziły do ​​głębszego zrozumienia sił napędowych zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza. Monitorowanie przestrzennej i czasowej zmienności krótkotrwałych składników atmosfery (aerozoli, chmur i gazów śladowych) z 80 platform obserwacyjnych w Europie i poza nią przez ponad dekadę dostarczyło bezprecedensowych informacji na temat skuteczności polityki redukcji emisji w Europie, ale także uwydatniło złożoność mechanizmów sprzężenia zwrotnego działających na system klimatyczny. Setki naukowców z całego świata oraz użytkowników z sektora prywatnego korzystało z platform ACTRIS (stacje obserwacyjne, komory do symulacji atmosferycznych), aby przeprowadzać nowatorskie eksperymenty poszerzające wiedzę naukową, opracowywać nowe instrumenty lub szkolić się w zakresie nowych technologii. Każdego roku ponad 5000 użytkowników z 50 krajów świata wykorzystuje dane ACTRIS do swoich badań, zwiększając wiarygodność prognoz atmosferycznych, w tym krótkoterminowych zagrożeń pogodowych i ostrzeżeń zdrowotnych, a także umożliwiając długoterminową ocenę zmian klimatu.

Zaplecze ACTRIS tworzy największą, wielostanowiskową infrastrukturę badań atmosferycznych na świecie. ACTRIS oferuje swoim użytkownikom otwarty dostęp do instrumentów, wiedzy specjalistycznej, możliwości szkolenia oraz do usług zarządzania danymi zg. z zasadami FAIR. Wszyscy użytkownicy, niezależnie od ich przynależności, specjalizacji czy dziedziny działalności, mogą korzystać z ogólnoeuropejskich usług otwartego dostępu ACTRIS. ACTRIS dąży do doskonałości w obserwacji i badaniach systemów Ziemi poprzez dostarczanie informacji i wiedzy w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb społecznych. Wszystkie usługi ACTRIS są dostępne na stronie http://www.actris.eu.

Dzięki statutowi ERIC, obecnie ACTRIS jest prawnie uznawany za Europejską Infrastrukturę Badawczą zapewniającą ACTRIS stabilną strukturę prawną.

Utworzenie ACTRIS ERIC jest wyrazem szybkiego postępu od pomiarów  w ramach sieci naukowej opartej na projektach do dojrzałej i zrównoważonej infrastruktury badawczej. Finlandia będzie gościć siedzibę statutową i zarządzać ogólną koordynacją ACTRIS, a Włochy będą zarządzać dostępem do usług ACTRIS.

 

Czytaj dalej (PDF)


Opublikowano dnia - 26 kwietnia 2023 14:34
Ostatnia zmiana - 12 maja 2023 09:11
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij