IGF


zdjęcie-STYPENDIUM studenckie/doktoranckie

STYPENDIUM studenckie/doktoranckie

STYPENDIUM studenckie/doktoranckie
Konkurs w ramach projektu NCN „OPUS 19 pt. „Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova”, 
nr umowy UMO-2020/37/B/ST10/03695 ”
realizowanego na Wydziale Fizyki UW


Informacje o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=485030

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki/studenta studiów doktoranckich lub magisterskich, która/który podejmie się realizacji ambitnego projektu badawczego polegającego na opracowaniu teorii stablinej atmosferycznej warstwy granicznej w oparciu o wieloskalowe rozwinięcia asymptotyczne i analizę Liego. Obecne badania teoretyczne stabilnej atmosferycznej warstwy granicznej zdominowane są przez teorie podobieństwa oparte na analizie wymiarowej. Proponowany tutaj projekt odbiega znacząco od tej metodologii, ponieważ bezpośrednim przedmiotem badań w projekcie będzie układ równań rządzących warstwą graniczną. Dwa główne cele projektu to w pierwszej kolejności wyprowadzenie standardowej teorii MoninaObkhova przy użyciu wspomnianych metod matematycznych, a następnie uogólnienie tej teorii, tak by uwzględnione zostały niehomogoeniczność i anizotropia pola turbulentnego, jego intermittencja oraz zmiany czasowe. Od studentki/studenta oczekuje się również przeprowadzenia szeroko zakrojonych analiz danych w celu weryfikacji wyników teoretycznych.  Trzyletnie stypendium (36 miesięcy) jest dostępne w ramach projektu OPUS 19: "Stably-Stratified Atmospheric Boundary Layer: Beyond the standard Monin and Obukhov Approach (ttps://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=485030). Doktorant będzie pracował pod opieką dr inż. Marty Wacławczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i dr. Jun-Ichi Yano z CNRS, Météo France.

Wymagania:
• Dobre przygotowanie matematyczne i gotowość do uczenia się nowych metod matematycznych (wieloskalowe rozwinięcia asymptotyczne i metody analizy Liego)
• Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki płynów i turbulencji oraz chęć poszerzania wiedzy i poznawania najnowszych teorii, które będą kluczowe dla projektu doktorskiego. 
• Wiedza o procesach atmosferycznych nie jest konieczna w chwili składania podania, ale studentka/student musi być gotowa/gotowy do szybkiego opanowania podstaw, a także do szczegółowego zapoznania się z aktualnymi teoriami warstwy granicznej atmosfery. 
• Podstawowa umiejętność programowania i analizy danych pomiarowych.
• Kandydatka/Kandydat powinna/powinien być studentem studiów drugiego lub trzeciego stopnia na kierunku fizyka, fizyka techniczna lub pokrewnym, na terenie RP. 
• Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016).  https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Informacje o stypendiach:
• liczba stypendiów: 1,
• wysokość stypendium: 5000 zł miesięcznie. 
• czas trwania: 36 miesiecy, od 1 września 2022r., 
• termin składania wniosków: 30 czerwca 2022r.,
• W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki. 
• Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty: 
1. Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis. 
2. Skany posiadanych dyplomów: licencjackiego lub inżynierskiego oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów. 
3. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć. 
4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydatce/kandydacie. 
5. W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies). 

Wyłoniona/y w konkursie kandydatka/kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

W przypadku rezygnacji wyłonionej(ego) kandydatki/kandydata rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata/kolejnej kandydatki z listy rankingowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Dodatkowe informacje nt. projektu: dr inż. Marta Wacławczyk, marta.waclawczyk@fuw.edu.pl, tel. 22 55 32 037


Opublikowano dnia - 7 czerwca 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 7 czerwca 2022 11:22
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij