IGFSTYPENDIUM studenckie

STYPENDIUM studenckie
Konkurs w ramach projektu NCN OPUS 19 
pt. „Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova”, nr umowy UMO-2020/37/B/ST10/03695 ” 
realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na
6-miesięczne stypendium naukowe dla studentki/studenta 
Informacje o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=485030 

Celem projektu jest sformułowanie udoskonalonego opisu transportu pionowego ciepła, pędu i wilgotności w stabilnej atmosferycznej warstwie granicznej. W ramach niniejszego projektu badane będą szczególnie te sytuacje i te procesy, które powodują, że przewidywania teorii Monina-Obhukova nie sprawdzają się. Badania oparte są na założeniu, że kluczem do zrozumienia każdego zjawiska fizycznego jest analiza struktury równań je opisujących. W projekcie wykorzystane zostaną do tego celu metody analizy równań za pomocą ubezwymiarowienia i analiza symetrii.

Wymagania:

  • Wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu fizyki atmosfery, mechaniki plynow i turbulencji. Umiejętność modelowania numerycznego i analizy danych pomiarowych będzie dodatkowym atutem.
  • Kandydatka/Kandydat powinien być doktorantem lub studentem II stopnia na kierunku fizyka, fizyka techniczna lub pokrewnym, na terenie RP.
  • Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016). https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

  • Analiza danych pomiarowych stabilnej warstwy atmosferycznej.

Informacje o stypendiach:

  • liczba stypendiów: 1,
  • wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie.
  • czas trwania: 6 miesiecy, od 1 września 2022r.,
  • termin składania wniosków: 30 czerwca 2022r.,
  • W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki.
  • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:

1. Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis. 
2. Skany posiadanych dyplomów: licencjackiego lub inżynierskiego oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów. 
3. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć. 
4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydatce/kandydacie. 
5. W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-foradmission-to-doctoral-studies).

Wyłoniona/y w konkursie kandydatka/kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

W przypadku rezygnacji wyłonionej(ego) kandydatki/kandydata rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata/kolejnej kandydatki z listy rankingowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Dodatkowe informacje nt. projektu: dr inż. Marta Wacławczyk, marta.waclawczyk@fuw.edu.pl, tel. 22 55 32 037.


Opublikowano dnia - 7 czerwca 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 7 czerwca 2022 11:44
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij