IGFSTYPENDIUM studenckie

Konkurs w ramach projektu NCN SONATA 14, pt. „Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektrycznopółprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym” realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na

24-miesięczne stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/429887-pl.pdf

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób elektrycznie kontrolowany proces tworzenia warstw akumulacyjnych na granicach ITO-dielektryk wpływa na liniowe i nieliniowe właściwości optyczne metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowego metamateriału wielowarstwowego. Zamierzamy wykazać, że unikalne cechy metamateriałów takie jak np. np. filtracja częstotliwości przestrzennej i czasowej, dyspersja hiperboliczna, nadrozdzielcze obrazowanie, całkowita absorpcja czy też własności nieliniowe, mogą być modyfikowane w całym zakresie widmowym VIS i NIR jedynie za pomocą przyłożonego napięcia.

Wymagania

 • Wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu optyki, fotoniki i fizyki ciała stałego, a także znajomość technik doświadczalnych związanych z wytwarzaniem i charakteryzacją nanostruktur fotonicznych. Umiejętność modelowania numerycznego własności fizycznych i optycznych nanostruktur fotonicznych będzie dodatkowym atutem.
 • Kandydat powinien być studentem II stopnia na kierunku fizyka, fizyka techniczna, inżynieria nanostruktur lub pokrewnym, na terenie RP.
 • Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016).

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań

 • Charakteryzacja i analiza liniowych i nieliniowych własności optycznych przestrajalnych metamateriałów wielowarstwowych.

Informacje o stypendiach:

 • liczba stypendiów: 1,
 • wysokość stypendium: 1500 zł miesięcznie.
 • czas trwania: 24 miesiące, od 1 kwietnia 2020r.,
 • termin składania wniosków: 16 marca 2020r.,
 • W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki.
 • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
 1. Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 2. Skany posiadanych dyplomów: licencjackiego lub inżynierskiego oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów.
 3. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
 4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydacie.
 5. W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies).

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 marca 2020r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

dodatkowe informacje nt. projektu:  dr Tomasz Stefaniuk, t.stefaniuk@igf.fuw.edu.pl, tel. 225532022.


Opublikowano dnia - 2 marca 2020 10:59
Ostatnia zmiana - 2 marca 2020 11:13
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-STYPENDIUM studenckie