IGFSTYPENDIUM studenckie

Konkurs w ramach projektu NCN SONATA 14, pt. „Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym” realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na

24-miesięczne stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/429887-pl.pdf

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób elektrycznie kontrolowany proces tworzeniawarstw akumulacyjnych na granicach ITO-dielektryk wpływa na liniowe i nieliniowe właściwościoptyczne metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowego metamateriału wielowarstwowego.Zamierzamy wykazać, że unikalne cechy metamateriałów takie jak np. np. filtracja częstotliwościprzestrzennej i czasowej, dyspersja hiperboliczna, nadrozdzielcze obrazowanie, całkowita absorpcjaczy też własności nieliniowe, mogą być modyfikowane w całym zakresie widmowym VIS i NIR jedynieza pomocą przyłożonego napięcia.

Wymagania:

 • Wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu optyki,fotonikiifizyki ciała stałego oraz dobra znajomość programówdo modelowania propagacji światła nanostrukturachlub zjawisk fizycznych w strukturach półprzewodnikowych.Dodatkowym atutem będzie znajomość technik doświadczalnych związanych z wytwarzaniem i charakteryzacją nanostruktur fotonicznych.
 • Kandydat powinien być studentem II stopnia na kierunku fizyka, inżynieria nanostrukturlub pokrewnym, na terenie RP.
 • Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016). https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

 • Numeryczne modelowanie procesu dyfuzji nośników pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego w strukturze metamateriału wielowarstwowego
 • Numeryczne modelowanie własności optycznych metamateriału wielowarstwowego, w którym generowane są warstwy akumulacyjnenośników.

Informacje o stypendiach:

 • liczba stypendiów: 1,
 • wysokość stypendium: 1500 zł miesięcznie.
 • czas trwania: 24 miesiące, od 1 września 2019,
 • termin składania wniosków: 19 sierpnia 2019,
 • W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki.
 • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
 1. Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych -klauzula informacyjna i klauzula zgody -formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 2. Skany posiadanych dyplomów: licencjackiego lub inżynierskiego oraz informację o dotychczaso-wym przebiegu studiów.
 3. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
 4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydacie.
 5. W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Conven-tion on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region –dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/re-cognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies).

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 sierpnia 2019. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Dodatkowe informacje nt.projektu: dr Tomasz Stefaniuk, t.stefaniuk@igf.fuw.edu.pl , tel. 225532022.


Opublikowano dnia - 1 sierpnia 2019 11:02
Ostatnia zmiana - 2 sierpnia 2019 08:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-STYPENDIUM studenckie