IGFStypendium doktoranckie w ramach projektu SONATA BIS

Tytuł projektu: „Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami”

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewcz

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: do 30.10.2024 możliwością przedłużenia do maksymalnie 48 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 01/10/2021

Całkowity koszt stypendium: 4500 zł brutto-brutto miesięcznie (maksymalnie 216 tyś./48miesięcy) (kwota może obejmować obciążenie publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie osoby pobierającej stypendium i UW).

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 zdnia 14 marca 2019 r.

Stypendium może być łączone ze stypendium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku pomyślnego wyniku rekrutacji do Szkoły.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN SONATA BIS 9 pt. „Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte osilne sprzężenie światła z ekscytonami”.

Stypendysta będzie prowadził badania na pograniczu elektrodynamiki, inżynierii materiałowej,  i materii skondensowanej rozwijając nowe materiały nanofotoniczne umożliwiające   silne sprzężenie światła z ekscytonami. Celem projektu jest poznanie właściwości samo-hybrydyzujących się materiałów ekscytonowych o wydajnych przejściach elektronicznych i/lub wibracyjnych, zbadanie ich sprzężenia z nanometrowymi wnękami plazmonicznymi, oraz wyznaczenie modyfikacji struktury energetycznej tych materiałów w stanie silnego sprzężenia   ze światłem. Teoretyczne oraz numeryczne badania będą prowadzone we współpracy z partnerami w Chalmers University of Technology w Szwecji.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza o elektrodynamice, plazmonice, nanofotonice, i materii skondensowanej
 • znajomość metod obliczeniowych elektrodynamiki lub metod teorii funkcjonału gęstości
 • dobra znajomość programowania w Python, ew. Matlab
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • uczestnik/uczestniczka studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, osoba posiadająca tytuł magistra lub student/studentka ostatniego roku studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski z terminem obronienia pracy magisterskiej pozwalającym na podjęcie studiów doktoranckich nie później niż w dniu rozpoczęcia pobierania stypendium.

W momencie rozpoczęcia pracy w projekcie i pobierania stypendium jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Aplikacja drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 2. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach, wykaz ukończonych kursów w ramach studiów z ocenami, oraz opis zainteresowań naukowych
 3. listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych oraz kopie tych prac/wystąpień oraz kopia aktualnego stanu pracy magisterskiej
 4. kopie uzyskanych dyplomów i/lub przewidywana data obrony pracy magisterskiej.
 5. kontakt do przynajmniej jednej osoby mogącej wystawić list rekomendacyjny
 6. inne dokumenty wymagane przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Niezależnie od zgłoszenia w niniejszym konkursie, osoba startująca powinna wystartować w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip/ oraz https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja-2021-2022-3/).

Termin składania dokumentów: 28.06.2021

Forma składania ofert: osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt e-mail z kierownikiem projektu pod adresem: tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl i przesłanie na ten adres zgłoszenia z dokumentami.

Dodatkowo niezbędna jest rejestracja w systemie IRK Szkoły Doktorskiej i postępowanie zgodnie z wymaganiami Szkoły Doktorskiej, którego nabór kończy się 28.06.2021.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.07.2021.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Antosiewicz, tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl www: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/nanofotonika/


Opublikowano dnia - 17 maja 2021 12:13
Ostatnia zmiana - 15 czerwca 2021 09:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij