IGFStypendium doktoranckie w ramach projektu OPUS

Tytuł projektu: „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów"

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewcz

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: do 30.10.2024 z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021

Całkowity koszt stypendium: 5000 zł brutto-brutto miesięcznie, maksymalnie 240 tyś./48miesięcy (kwota może obejmować obciążenie publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie osoby pobierającej stypendium i UW).

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 zdnia 14 marca 2019 r.

Stypendium może być łączone ze stypendium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku pomyślnego wyniku rekrutacji do Szkoły.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN OPUS 18 pt. „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów.

Wybrana osoba będzie prowadziła badania na pograniczu elektrodynamiki, inżynieriimateriałowej i materii skondensowanej badając mechanizmy generacji gorących nośników ładunku w nanostrukturach złożonych z cząstek metali. Celem projektu jest poznanie zależności pomiędzy strukturą i składem atomowym nanocząstek oraz silnym sprzężeniem ze wzbudzeniami plazmonicznymi a wydajnością generacji gorących elektronów. W skład zadań będzie wchodził rozwój narzędzi do modelowania tych zagadnień. Teoretyczne oraz numeryczne badania będą prowadzone we współpracy z partnerami w Chalmers University of Technology w Szwecji.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza o elektrodynamice, plazmonice, nanofotonice, i/lub materii skondensowanej
 • przydatna będzie znajomość metod teorii funkcjonału gęstości oraz metod obliczeniowych elektrodynamiki
 • znajomość programowania w Python, ew. Matlab
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • osoba kształcąca się na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej, posiadająca tytuł magistra lub będąca na ostatnim roku studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski z terminem obronienia pracy magisterskiej pozwalającym na podjęcie studiów doktoranckich nie później niż w dniu rozpoczęcia pobierania stypendium.

W momencie rozpoczęcia pracy w projekcie i pobierania stypendium jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Aplikacja drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 2. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach, wykaz ukończonych kursów w ramach studiów z ocenami, oraz opis zainteresowań naukowych
 3. listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych oraz kopie tych prac/wystąpień oraz kopia aktualnego stanu pracy magisterskiej
 4. kopie uzyskanych dyplomów i/lub przewidywana data obrony pracy magisterskiej.
 5. kontakt do przynajmniej jednej osoby mogącej wystawić list rekomendacyjny
 6. inne dokumenty wymagane przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Niezależnie od zgłoszenia w niniejszym konkursie, osoba startująca powinna wystartować w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip/ oraz https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja-2021-2022-3/).

Termin składania dokumentów: 28.06.2021

Forma składania ofert: osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt e-mail z kierownikiem projektu pod adresem: tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl i przesłanie na ten adres zgłoszenia z dokumentami.

Dodatkowo niezbędna jest rejestracja w systemie IRK Szkoły Doktorskiej i postępowanie zgodnie z wymaganiami Szkoły Doktorskiej, którego nabór kończy się 28.06.2021.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.07.2021.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Antosiewicz, tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl www: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/nanofotonika/


Opublikowano dnia - 17 maja 2021 11:29
Ostatnia zmiana - 15 czerwca 2021 08:57
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij