IGFStypendium doktoranckie

Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów

w ramach projektu NCN UMO-2022/46/A/ST7/00238

Tytuł projektu: Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych

Kierownik projektu: Ryszard Buczyński

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 2

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 01/10/2023

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych”.

Stypendysta będzie prowadził badania w dziedzinie optyki światłowodowej obejmującą prace związane z modelowaniem, wytwarzaniem światłowodów nanostrukturyzowanych oraz ich charakteryzacja w układach telekomunikacyjnych.

Wymagania:

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;

b) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
  • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
  • listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych
  • kopie uzyskanych dyplomów

Termin składania dokumentów: 20/09/2023

Forma składania ofert: e-mail na adres: ryszard.buczynski@fuw.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 22 sierpnia 2023 14:55
Ostatnia zmiana - 22 sierpnia 2023 15:15
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij