IGFSTYPENDIUM doktoranckie

Konkurs w ramach projektu NCN Opus-14, pt. „Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe” realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na

dwa 24-miesięczne stypendia naukowe dla doktorantów

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf

Informacje o projekcie:

Projekt ma na celu opracowanie metod nadrozdzielczego obrazowania nanostruktur z wykorzystaniem metamateriałów hiperbolicznych oraz kompresyjnego obrazowania w polu dalekim. W ramach projektu planowane jest opracowanie nowych nanostruktur fotonicznych i algorytmów potrzebnych do nadrozdzielczej kompresyjnej mikroskopii z pomiarem pośrednim w polu dalekim jak również układów doświadczalnych w tym spektrometru obrazującego oraz układu mikroskopowego ze spektrometrem kompresyjnym. 

Wymagania

 • zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016)

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

 • kandydat w chwili rozpoczęcia wypłacania stypendium powinien być przyjęty na studia doktoranckie z fizyki, bądź być magistrantem z perspektywą rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki. W przypadku finansowania stypendium z projektu, można ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW z ominięciem progu punktowego.
 • wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu optyki/fotoniki oraz dobra znajomość programowania
 • mile widziane doświadczenie z zakresu modelowania elektromagnetycznego lub teorii oszczędnego próbkowania (ang. compressive sensing) oraz optycznych metod pomiarowych

Opis zadań

 • opracowywanie i testowanie algorytmów próbkowania i rekonstrukcji obrazu wykorzystujących m.in. teorię oszczędnego próbkowania,
 • udział w zaprojektowaniu metamaterialu hiperbolicznego,
 • tworzenie oprogramowania do układu doświadczalnego oraz interpretacja wyników eksperymentalnych.

Informacje o stypendiach:

 • liczba stypendiów: 2
 • czas trwania: 24 miesiące, nie później niż od 1 października 2018
 • termin składania wniosków: 15 sierpnia 2018
 • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
 1. Wniosek wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.

W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF powinno zawierać  zeskanowany podpis.

 1. Odpis dyplomu magisterskiego (lub informację o terminie egzaminu magisterskiego)
 2. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1września 2018. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

dodatkowe informacje nt projektu:  dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 225532008


Opublikowano dnia - 19 czerwca 2018 14:07
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-STYPENDIUM doktoranckie