IGFSTYPENDIUM doktoranckie

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przy-rodniczych w dyscyplinie: Nauki fizyczne  jest związany z realizacją projektu badawczego:

„Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kos-micznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu”.

Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki

Opis projektu:

Projekt   dotyczy   powstawania   procesów   osuwiskowych   w   warunkach   bardzo   słabego   polagrawitacyjnego, przy braku atmosfery, na przykład na kometach. W takich warunkach występowaniecieczy jest niemożliwe, ale upłynnienie materialu może nastapic kiedy wypływ gazu z głębszychwarstw spowoduje powstanie mieszaniny gazu i stałych ziaren. Inicjalizacja spływu może możenastąpić na przykład w wyniku w wyniku uderzeń meteoroidów. Główne zadania projektu to:  badanielaboratoryjne   procesów   istotnych   dla   powstawania   osuwisk   w   warunkach   próżniowych,   orazsymulacje komputerowe lokalizacji stref możliwego powstawania niestabilności warstwy nielotnegoziarnistego materiału  na powierzchni małych ciał kosmicznych bogatych w lód, takich jak komety.

Warunki względem kandydata

 • Dyplom magistra fizyki.
 • Publikacje naukowe w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Zainteresowanie planowaniem i prowadzeniem eksperymentów fizycznych, oraz udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium naukowym, w tym w pracy z próżnią i cieczami kriogenicznymi.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania (C, C++, or Fortran).

Dyscyplina: Nauki fizyczne

Limit miejsc: 1

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja kandydatów w IRK: od 19 stycznia do 04 lutego 2021 r
 • postępowanie rekrutacyjne: od 08 lutego do 10 lutego 2021 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 12 lutego 2021 r
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 15 lutego – 25 lutego 2021 r.do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 26 lutego 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

 1. zaproponowanego przez kandydata projektu badawczego;
 2. aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ;
 4. publikacji naukowych związanych tematycznie z projektem.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły
 2. skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lubrównorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku   kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European HigherEducation Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 25.02.2021 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończeniajednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność, wymagany dyplom musi być z dziedziny nauk fizycznych;
 3. opis wstępnej propozycji projektu badawczego w języku angielskim;
 4. życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu  latach  kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały rekrutacyjnej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej;
 5. skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
 7. skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru określonego przez Rektora; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
 8. fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 9. oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 11. skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 12. streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami);
 13. inne dokumenty w formie skanu: listy rekomendacyjne od naukowców z którymi kandydat współpracował.

Kryteria oceny

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (0 – 20 punktów)
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach (0 – 8 punktów)
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (0 – 12 punktów).

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 marca 2021.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Stypendium

Stypendium wynosi 3937.50 zł brutto brutto (do oceny śródokresowej) i 3653.70 zł brutto brutto (po pozytywnej ocenie śródokresowej)


Opublikowano dnia - 27 stycznia 2021 12:27
Ostatnia zmiana - 27 stycznia 2021 13:45
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij