IGF


zdjęcie-STYPENDIUM doktoranckie

STYPENDIUM doktoranckie

Tytuł projektu: Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych

Kierownik projektu: Ryszard Buczyński

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 24 miesiące

Termin rozpoczęcia pracy: 01/09/2024

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.

Opis zadań:
Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych”. Stypendysta będzie prowadził badania w dziedzinie optyki światłowodowej obejmującą prace
związane z modelowaniem, wytwarzaniem światłowodów nanostrukturyzowanych oraz ich charakteryzacja w układach telekomunikacyjnych.

Wymagania:
Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
b) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
- życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
- listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych
- kopie uzyskanych dyplomów

Termin składania dokumentów: 30/06/2024

Forma składania ofert: e-mail na adres: ryszard.buczynski@fuw.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 5 czerwca 2024 14:13
Ostatnia zmiana - 5 czerwca 2024 14:19
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij