IGFSTYPENDIUM doktoranckie

Konkurs w ramach projektu NCN Opus-14, pt. „Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe” realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na

24-miesięczne stypendium naukowe dla doktoranta

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf


Informacje o projekcie:
Projekt ma na celu opracowanie metod nadrozdzielczego obrazowania nanostruktur z wykorzystaniem metamateriałów hiperbolicznych oraz kompresyjnego obrazowania w polu dalekim. W ramach projektu planowane jest opracowanie nowych nanostruktur fotonicznych i algorytmów potrzebnych do nadrozdzielczej kompresyjnej mikroskopii z pomiarem pośrednim w polu dalekim jak również budowa układów doświadczalnych w tym spektrometru obrazującego oraz układu mikroskopowego ze spektrometrem kompresyjnym.

Wymagania

 • Wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu optyki i fotoniki oraz dobra znajomość programowania.
 • Kandydat powinien być przyjęty na studia doktoranckie z fizyki, bądź być studentem II stopnia na kierunku fizyka lub pokrewnym, na terenie RP, najlepiej z z perspektywą rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki od najbliższego semestru. W przypadku finansowania stypendium z projektu można ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW z ominięciem progu punktowego.
 • Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdź. 2016).

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań

 • Praca przy budowie i oprogramowaniu układów optycznych oraz projektowaniu i napyleniu metamateriału hiperbolicznego.

Informacje o stypendiach:

 • liczba stypendiów: 1,
 • czas trwania: 24 miesiące, najpóźniej od 1 grudnia 2018,
 • termin składania wniosków: 2 listopada 2018,
 • stypendium przeznaczone jest dla jednego doktoranta, ale komisja w przypadku braku odpowiedniego kandydata dopuszcza przyznanie stypendium w niższej wysokości jednemu, lub dwóm magistrantom. Wysokość stypendium może ulec zmianie w związku z wystąpieniem uzasadniających to okoliczności, np. rekrutowania się studenta na studia doktoranckie.
 • W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki.
 • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres: Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
  1.Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
  2.Odpisy posiadanych dyplomów: magisterskiego i/lub licencjackiego oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów.
  3.Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
  4.Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydacie.
  5.W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies).

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 listopada 2018. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Dodatkowe informacje nt projektu: dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 225532008; dr Piotr Wróbel, Piotr.Wrobel@fuw.edu.pl, tel. 225532022


Opublikowano dnia - 19 października 2018 09:16
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij