IGF


zdjęcie-STYPENDIA studenckie

STYPENDIA studenckie

INSTYTUCJA:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI.

MIASTO:

WARSZAWA

STANOWISKO:

Student

LICZBA STANOWISK:

2

DYSCYPLINA NAUKOWA:

Nauki fizyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

10.06.2022

LINK DO STRONY:

www.fuw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:

Fotonika, nanodiamenty, optyka nieliniowa, światłowody nanostrukturyzowane

 

Konkurs o stypendium studenckie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki, w ramach projektu

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” POIR.04.04.00-1644/18-01

 

w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

 

Informacja nt. projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński


Wymagania:

 1. Posiadanie statusu studenta w chwili rozpoczęcia pracy w zespole Projektu,
 2. Gotowość na zaangażowanie i chęć do nauki umiejętności w pracy ze światłowodami, w tym:

- praktyczne umiejętności prowadzenia pomiarów właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów specjalnych będzie dodatkowym atutem,

- praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami oraz aparaturą pomiarową będzie atutem,

 1. praktyczne umiejętności zastosowania światłowodów w technikach związanych z optyką ultraszybką będą dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki:

 1. Udział w badaniach prowadzonych przez lidera zespołu i młodych doktorów w zespole naukowym,
 2. Udział w spotkaniach wewnętrznych zespołu naukowego (np. „journal clubs”), udział w takich spotkaniach będzie mógł odbywać się zdalnie, tzn. z wykorzystaniem np. wideo konferencji,
 3. Udział w opracowywaniu wyników badań naukowych na potrzeby przygotowywanych manuskryptów publikacji naukowych.

Oferujemy:

- wyzwania naukowe w pracy na wiodącej uczelni w Polsce

- dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowej

- pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym

- możliwość zrealizowania tematu dyplomowego o zakresie zgodnym z tematyką Projektu

Warunki zatrudnienia:

 • Okres stypendium: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)
 • Przewidywany termin rozpoczęcia stypendium: 1 lipca 2022
 • Wymiar etatu: Stypendium
 • Wynagrodzenie miesięczne: 1500 PLN (stypendium)
 • Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do zespołu (format pdf z zeskanowanym podpisem).
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Format pdf z zeskanowanym podpisem.
 3. CV kandydata.
 4. Kontakt do jednego (lub więcej) samodzielnego pracownika naukowego, któremu znany jest kandydat.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.


Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl, w tytule proszę umieścić: “QUNNA student UW”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o negatywnej ocenie w procedurze konkursowej, będą mieli prawo do odwołania w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.


Opublikowano dnia - 24 maja 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 7 czerwca 2022 11:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij