IGFOFERTA PRACY: Profesor nadzwyczajny w Instytucie Geofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

Poszukujemy kandydata na lidera grupy badawczej w Zakładzie Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki
UW w dziedzinie optyki światłowodowej i/lub fotoniki.

Kandydat powinien mieć stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych lub tytuł profesora. Powinien posiadać udokumentowany dotychczasowy przebieg pracy i doświadczenie naukowe w zakresie fotoniki (publikacje naukowe). Kolejne warunki to doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i/lub prace badawczo rozwojowe oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi. Kandydat powinien wykazać się wypromowaniem co najmniej jednego doktora i przedstawić zarys planu badań wykorzystujący potencjał materialny (laboratoria) Zakładu Optyki Informacyjnej.

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki UW w wysokości 210 godzin rocznie.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Osoba zatrudniona w wyniku konkursu będzie podlegała regularnym ocenom okresowym.

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu to
1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych,
2. wypromowanie przynajmniej jednego doktora.

Ponadto, od kandydatów oczekujemy:
1. Uznanego i udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie fotoniki i/lub optyki światłowodowej, w inicjowaniu i prowadzeniu badań doświadczalnych, a także w kierowaniu grupami badawczymi;
2. Predyspozycji do rozwijania nowych tematów naukowych w tym zakresie badań oraz posiadania planu działalności naukowej na najbliższe lata, z uwzględnieniem możliwości aparaturowych Zakładu Optyki Informacyjnej WF UW;
3. Aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe;
4. Doświadczenia w działalności dydaktycznej.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, IV piętro, pok. B4.41); oraz w formie elektronicznej na adres sekretariat@igf.fuw.edu.pl następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
2. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
3. Odpis dyplomu doktora habilitowanego.
4. Odpis aktu nadania tytułu naukowego, jeśli kandydat uzyskał tytuł naukowy.
5. Spis publikacji z podaniem cytowań według bazy Web of Science, indeksem Hirscha i wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
6. Autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. osiągnięć naukowych,
  2. planów naukowych na najbliższe lata,
  3. prowadzenia wykładów kursowych,
  4. informacji o wypromowanych licencjatach, magistrach i doktorach z podaniem roku promocji,
  5. informacji o doktorantach znajdujących się pod opieką naukową kandydata z podaniem prognozowanego roku ukończenia doktoratu.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów wymienionych dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.12.2018 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mailem.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 25 września 2018 09:55
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij