IGF


zdjęcie-OFERTA PRACY: Adiunkt/Post-Doc w Instytucie Geofizyki

OFERTA PRACY: Adiunkt/Post-Doc w Instytucie Geofizyki

Słowa kluczowe: fotonika, nanodiamenty, optyka nieliniowa, światłowody nanostrukturyzowane.

Liczba stanowisk: 2.

Termin skladania podań: 03.01.2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami).


Konkurs
na stanowisko młodego doktora (postdoka)
w ramach projektu
“Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”
tytuł w jęz. angielskim:
“QUantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications” – “QUNNA”

w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja nt projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.
Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński

Wymagania:

 1. posiadanie stopnia naukowego w dyscyplinie związanej z tematyką Projektu i w szczególności z problematyką, którą ma podejmować Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim (np. fizyka, elektronika, inżynieria materiałowa); o zatrudnienie mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż w 2014 r.;
 2. bardzo dobry dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w obszarach związanych z tematyką Projektu,
 3. praktyczne umiejętności projektowania i charakteryzacji światłowodów specjalnych, w tym:
  - umiejętności niezbędne do wykorzystywania metod numerycznych i narzędzi do przewidywania właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów,
  - praktyczna umiejętność prowadzenia pomiarów właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów specjalnych (w tym projektowanie i budowa układów eksperymentalnych dla technik interferometrycznych, autokorelacji, itp.),
  - praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami oraz aparaturą pomiarową na zakres spektralny od widzialnego do średniej podczerwieni;
 4. praktyczne umiejętności wytwarzania światłowodów specjalnych.

Podstawowe obowiązki:
Główne zadania młodych doktorów w Projekcie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (przewidziana jest rekrutacja dwóch osób na te stanowiska)

 1. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie tematycznym projektu,
 2. komunikowanie wyników badań naukowych, poprzez czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście Journal Citation Reports,
 3. wspieranie Lidera zespołu w sprawowaniu opieki naukowej nad młodymi naukowcami w Zespole Naukowym,
 4. wspieranie Lidera zespołu w poszukiwaniu potencjalnych partnerów przemysłowych,
 5. sprawozdawczość do Lidera zespołu

Warunki zatrudnienia:

 1. Okres zatrudnienia: maksymalnie 41 miesiące
 2. Planowany termin zatrudnienia: 1szy lutego 2020
 3. Wymiar etatu: 100%
 4. Wynagrodzenie miesięczne: 10 000 PLN (pełne koszty wynagrodzenia, tzw. brutto-brutto)
 5. Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie (format PDF z zeskanowanym podpisem).
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ). Format PDF z zeskanowanym podpisem.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ). Format PDF z zeskanowanym podpisem.
 4. Swoje CV,
 5. Spis dorobku naukowego, w tym listę publikacji naukowych oraz patentów (wnioski patentowe nie będą brane pod uwagę),
 6. Kontakt do dwóch (lub więcej) samodzielnych pracowników naukowych (lub równorzędnych, habilitacja nie jest wymagana), którym znane są wyniki pracy naukowej kandydata; dopuszcza się możliwość dołączenia listów polecających na etapie podania,
 7. Kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl, w tytule proszę umieścić: “QUNNA Postdoc UW”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.01.2020. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o negatywnej ocenie w procedurze konkursowej, będą mieli prawo do odwołania w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 2 grudnia 2019 10:11
Ostatnia zmiana - 2 grudnia 2019 10:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij