IGFOFERTA PRACY: Adiunkt w Instytucie Geofizyki

SŁOWA KLUCZOWE: geofizyka, planetologia, nauki o Ziemi

Termin składania podań: 20.05.2019.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668).

Poszukujemy kandydata na adiunkta w Zakładzie Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kandydatów wymagamy

 1. dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych, kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu badań w zakresie geofizyki, planetologii lub fizyki,
 2. innowacyjnych planów badawczych komplementarnych do badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Litosfery oraz aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
 3. doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, popularyzacji nauki i zdobywaniu środków na badania,
 4. doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie:

 1. prowadził badania komplementarne do badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Litosfery,
 2. prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie,
 3. przejawiał stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami nauki,
 4. starał się o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania,
 5. prowadził popularyzację nauki i studiów geofizycznych.

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 33 miesięcy) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Kandydat będzie podlegał regularnym ocenom okresowym.

Preferowany początek zatrudnienia to 1 października 2019.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie geofizyki, fizyki lub nauk o Ziemi.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41, następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych, zawierającą klauzulę informacyjną i klauzulę zgody stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia lub dostępny pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ dla kandydata do pracy, pkt. 2.
 3. Życiorys.
 4. Informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej.
 5. Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy oraz ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Plan badawczy na najbliższe lata.
 7. Dyplom doktora  (lub potwierdzenie jego uzyskania)  .
 8. Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany niżej adres poczty elektronicznej.
 9. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny jest na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1).

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formacie pdf. Przy realizacji zatrudnienia wybrany w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29 czerwca 2019 r. Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Fizyki.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 17 kwietnia 2019 14:06
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:47
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij