IGFOFERTA PRACY: Adiunkt w Instytucie Geofizyki

SŁOWA KLUCZOWE: geofizyka, fizyka atmosfery, nauki o Ziemi

Termin składania podań: 17 maja 2019r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na 33 miesiące z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Początkiem zatrudnienia jest 1 października 2019 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora,
 3. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 4. doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Ponadto, od kandydatów oczekujemy:

 1. udokumentowanego dorobku naukowego wskazującego na przydatność do jednej z grup badawczych;
 2. przedłożenia planu działalności naukowej z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, który uwzględni specyfikę wybranej grupy badawczej;
 3. aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl)  w formie elektronicznej następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ dla kandydata do pracy, pkt. 2).
 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 4. Odpis dyplomu doktora.
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 7. Plan badań.
 8. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 9. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)

Dokumenty 1-7 i 9 powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 czerwca 2019 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 17 kwietnia 2019 13:42
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:46
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-OFERTA PRACY: Adiunkt w Instytucie Geofizyki