IGF


zdjęcie-Oferta pracy: Adiunkt badawczy

Oferta pracy: Adiunkt badawczy

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Ziemi

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2023

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o Ziemi, fizyka atmosfery

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. Zm.).

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydat dołączy do projektu NCN pt. „Synergetic aerosol remote sensing of Pandora within ACTRIS”, nr: 2021/03/Y/ST10/00206. Oferujemy zatrudnienie na czas określony na podstawie umowy o pracę na okres 12 miesięcy.

Orientacyjne wynagrodzenie na tych stanowiskach to 10.000 PLN (brutto-brutto).

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 01.10.2023

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk fizycznych lub pokrewnych;
 2. doświadczenie zawodowe lub praca doktorska związana z danymi PGN lub AERONET;
 3. wiedza z zakresu satelitarnej i naziemnej pasywnej teledetekcji;
 4. wiedza z zakresu meteorologii, dyspersji zanieczyszczeń i modelowania;
 5. biegłość w programowaniu (MATLAB lub Python), umiejętność obsługi pakietu MS Office i LaTeX;
 6. doświadczenie w tworzeniu algorytmów lub rozwijaniu modeli atmosferycznych;
 7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. umiejętność pracy w grupie oraz pracy indywidualnej;
 9. terminowość wykonywana praca.

Opis przewidywanych zadań:

 1. teledetekcja pasywna aerozoli i gazów (fotometria i pomiary satelitarne) oraz analizy parametrów meteorologicznych;
 2. gromadzenie i analiza danych w oparciu o informacje meteorologiczne, modelowanie atmosferyczne;
 3. udział w kampanii terenowej w Warszawie (WP 4.2);
 4. procesowanie danych lidarowych przy użyciu istniejących programów rozwijanych przez EARLINET-ACTRIS (SCC, GRASP) i porównanie uzyskanych wyników (WP3.2);
 5. ocena źródeł i rodzaju aerozolu na podstawie wyników z modeli i danych satelitarnych (WP4.3);
 6. udział w konferencjach i spotkaniach projektowych;
 7. publikowanie wyników prac w wiodących czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
 • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres e-mail sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej (z tytułem: „Konkurs na stanowisko adiunkt badawczy w projekcie nr 2021/03/Y/ST10/00206”) następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF wraz z podpisem.
 3. Życiorys wraz z danymi kontaktowymi.
 4. Odpis dyplomu doktora.
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Dane kontaktowe osoby spoza UW, którą komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1).

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 08.09.2023r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku adiunkt badawczy, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania


Opublikowano dnia - 11 lipca 2023 08:28
Ostatnia zmiana - 19 lipca 2023 08:45
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij