IGF


zdjęcie-Oferta pracy: Adiunkt badawczy

Oferta pracy: Adiunkt badawczy

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.08.2023

SŁOWA KLUCZOWE: polisiloksany, silseskwioksany, żywice, nanostrukturyzowane materiały, radiacyjne chłodzenie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w ramach projektu Sonata Bis 12 „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania”, (kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie wytwarzanie różnych funkcjonalizowanych polisiloksanów i silseskwioksanów oraz opcjonalnie żywic a także udział w opracowywaniu związków polimerowych oraz opartych na polimerach nano- i mikrostruktur 3D o pożądanych właściwościach radiacyjnych (optycznych), mechanicznych i termicznych. Ponadto będzie się zajmował charakteryzowaniem właściwości optycznych, termicznych i mechanicznych wytworzonych materiałów. Projekt jest realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Wymagania:

Obowiązkowe:

 1. praktyczne doświadczenie w syntezie, funkcjonalizacji i sieciowaniu polisiloksanów, silseskwioksanów i żywic.
 2. wiedza na temat stabilności termicznej, przewodności i innych właściwości fizycznych materiałów polimerowych
 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność przygotowywania manuskryptów

Opcjonalne:

 1. doświadczenie w wytwarzaniu nano- i mikrostruktur 3D na bazie polimerów.
 2. praktyczne doświadczenie w syntezie żywic
 3. doświadczenie w charakteryzowaniu właściwości optycznych, termicznych lub mechanicznych materiałów
 4. mile widziane doświadczenie w opiece nad doktorantami

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych
 5. będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

Dodatkowe szczegóły oraz wyjątki w regulaminie konkursu SONATA BIS 12 (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala60_2022-zal1.pdf#page=52 ).

Pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować do Tomasza Stefaniuka pod adresem email tomasz.stefaniuk@fuw.edu.pl .

Podstawowe obowiązki:

Realizacja zadań badawczych w projekcie „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania:”

 • wytwarzanie funkcjonalizowanych polisiloksanów i silseskwioksanów oraz opcjonalnie żywic
 • udział w opracowywaniu związków polimerowych oraz opartych na polimerach nano- i mikrostruktur 3D o pożądanych właściwościach radiacyjnych (optycznych), mechanicznych i
  termicznych.
 • charakteryzowanie właściwości optycznych, termicznych i mechanicznych materiałów
 • współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami projektu
 • przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp.

Warunki zatrudnienia:

Planowane rozpoczęcie pracy od 01.10.2023 do ewentualnego uzgodnienia. Zatrudnienie na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia łącznie do maksymalnie 48 miesięcy, po pozytywnej ewaluacji.

Zatrudnienie jest na pełen etat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pasteura 5, 02-093 Warszawa.

Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem NCN dla post-doców (140 kPLN brutto-brutto).

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@igf.fuw.edu.pl następujące dokumenty w formie dokumentów PDF (skany z podpisem), podając w tytule maila SONATA BIS 12 :

 1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-con-tent/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 4. Curriculum vitae
 5. Listę publikacji
 6. Opis planów i zainteresowań badawczych oraz opis najważniejszego osiągnięcia naukowego.
 7. Informacje dotyczące uzyskanego lub planowanego do uzyskania stopnia doktora:
  a. dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora; albo
  b. oświadczenie o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora;
 8. Listy referencyjne od minimum dwóch osób znających kandydata lub kandydatkę przesłane bezpośrednio przez osoby je wystawiające na powyższy adres email.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 05.09.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przy pomocy łączności internetowej (Skype, Zoom, itp.). O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, a w przypadku złożenia oświadczenia o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora także dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postę


Opublikowano dnia - 11 lipca 2023 13:34
Ostatnia zmiana - 11 lipca 2023 14:14
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij