IGF


zdjęcie-Oferta pracy: Adiunkt badawczy

Oferta pracy: Adiunkt badawczy

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2023

SŁOWA KLUCZOWE: Światłowody, algorytmy deep learning, telekomunikacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub technicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki;
 2. doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycznych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji;
 3. doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników;
 4. doświadczenie w pracy w zespołach badawczych;
 5. znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow;
 6. płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis przewidywanych zadań:

 1. rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowanie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach eksperymentalnych z opracowywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zastosowań w telekomunikacji;
 2. współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami;
 3. publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
 • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej (z tytlem maila konkurs na stanowisko postdoc w projekcie nr UMO-2022/46/A/ST7/00238) następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF.
 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 4. Odpis dyplomu doktora.
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 7. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 08.09.2023r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania


Opublikowano dnia - 11 lipca 2023 08:54
Ostatnia zmiana - 11 lipca 2023 09:10
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij