IGF


zdjęcie-OFERTA PRACY: adiunkt badawczy

OFERTA PRACY: adiunkt badawczy

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: Adiunkt
GRUPA: Badawcza
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne i/lub nauki o Ziemi i środowisku
DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.09.2022
LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl , www.igf.fuw.edu.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: geofizyka, nauki o Ziemi, fizyka atmosfery
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły” nr UMO-2017 27 B ST10 00549 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 12 miesięcy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
2. doświadczenie w modelowaniu procesów fizycznych zachodzących w chmurach lub mgłach radiacyjnych;
3. doświadczenie w pracy z modelami takimi jak LES (large-eddy simulations (LES) lub EULAG (Eulerian/semi-Lagrangian fluid solver);
4. doświadczenie w modelowaniu transferu radiacyjnego;
5. doświadczenie w przetwarzaniu danych mikrofizycznych chmur;
6. doświadczenie w pracy z danymi pochodzącymi z re-analiz meteorologicznych;
7. znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB ewentualnie IDL lub Python;
8. płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis przewidywanych zadań:
1. przygotowanie modelu numerycznego (warunki początkowe i brzegowe) do wykonania symulacji własności mikrofizycznych mgieł radiacyjnych
2. implementacja modelu transferu radiacji do wybranego modelu dynamicznego (LES, EULAG);
3. wykonanie symulacji numerycznych dla wybranych przypadków mgieł radiacyjnych;
4. badanie relacji pomiędzy własnościami mikrofizycznymi mgieł radiacyjnych a własnościami fizycznymi aerozolu atmosferycznego;
5. analiza własności mikrofizycznych i optycznych mgieł radiacyjnych w oparciu o wyniki z modeli i 
dane pomiarowe;
6. studium kilku przypadków mgieł radiacyjnych w oparciu o dane in-situ i wyniki symulacji numerycznych;
7. udział w polowych kampaniach pomiarowych;
8. publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:
a. Stanowisko typu post-doc dedykowane jest dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do 
okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.
b. w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN
c. w okresie pobierania wynagrodzenia pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia napodstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej (z tytlem maila konkurs na stanowisko postdoc w projekcie nr UMO-2017 27 B ST10 00549) następujące dokumenty: 
1. Podanie o zatrudnienie. 
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w 
załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF. 
3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
4. Odpis dyplomu doktora.
5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
7. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bspdruki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do 
sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 12.09.2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją 
konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 25 lipca 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 3 sierpnia 2022 15:21
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij