IGF


zdjęcie-Adiunkt badawczy w Instytucie Geofizyki (I)

Adiunkt badawczy w Instytucie Geofizyki (I)

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
GRUPA: Badawczy
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne i/lub Nauki o Ziemi i Środowisku
DATA OGŁOSZENIA: 22 kwietnia 2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 maja 2022 r.
LINK DO STRONY: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/ 
SŁOWA KLUCZOWE: Fizyka chmur, turbulencja, modelowanie numeryczne

Zespół modelowania chmur na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego (post-doca). Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 36 miesięcy.

Wybrana w konkursie osoba dołączy do grup badawczych: Mikrofizyka Chmur i Dynamika Chmur i Turbulencja Atmosfery i będzie pracowała w projekcie HORIZON 2020 zatytułowanym Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS). Uniwersytet Warszawski wykonuje prace w części projektu NextGEMS zatytułowanej Storms and Radiation.

Poszukujemy kandydata z wykształceniem w zakresie fizyki (fizyka atmosfery, metody obliczeniowe), nauk o Ziemi i środowisku (metody obliczeniowe) lub w dziedzinach pokrewnych. Cenne będzie interdyscyplinarne doświadczenie w modelowaniu turbulencji. Wymagane jest doświadczenie w dziedzinie modelowania numerycznego chmur oraz metod modelowania cząstek lagranżowskich.

Wymagana jest umiejętność programowania, znajomość języków Fortran, C++ oraz Python. Ogólna wiedza dotycząca standardów i narzędzi stosowanych w modelowaniu numerycznym będzie dodatkowym atutem.

Osoba wyłoniona w konkursie będzie współpracowała ściśle z partnerami projektu NextGEMS.

Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w chwili zatrudnienia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Aplikacje prosimy składać zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Wszelkich dodatkowych informacji udziela prof. Szymon Malinowski szymon.malinowski@fuw.edu.pl i prof. Hanna Pawłowska hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl.

WYMAGANIA:

1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych,
2. dobre podstawy w zakresie fizyki lub nauk o Ziemi i środowisku (fizyka atmosfery, metody obliczeniowe),
3. doświadczenie w modelowaniu chmur oraz cząstek lagranżowskich,
4. cenne będzie interdyscyplinarne doświadczenie w modelowaniu turbulencji,
5. dobra umiejętność programowania, znajomość języków C++ i Python,
6. znajomość programowania na kartach graficznych (GPU).    

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, Warszawa.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć (osobiście lub pocztą) w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41, e-mail: Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl dokumenty aplikacyjne zawierające:

1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
2. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
3. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
4. Opis szczegółów kariery naukowej.
5. Odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (wymagane w chwili zatrudnienia).
6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody (formularz w załączeniu do ogłoszenia i pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-dopracy_11_2019-1.docx. W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Dokumenty 1-4 oraz 7-8 powinny być opatrzone podpisem kandydata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 czerwca 2022 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (e-mail).

Osoba wyłoniona w konkursie będzie miała obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w chwili realizacji zatrudnienia.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 26 kwietnia 2022 08:30
Ostatnia zmiana - 9 maja 2022 09:20
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij