IGF


zdjęcie-Adiunkt badawczy

Adiunkt badawczy

LICZBA STANOWISK: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.05.2021

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka chmur, turbulencja, modelowanie numeryczne

OPIS:

Zespół modelowania chmur na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego (post-doca). Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 9 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy. 

Wybrana w konkursie osoba dołączy do grupy badawczej Mikrofizyka Chmur (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/mikrofizyka-chmur/ ) i będzie pracowała przy realizacji projektu Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/138/ ).

Poszukujemy kandydata z wykształceniem w zakresie fizyki (fizyka atmosfery, metody obliczeniowe), nauk o Ziemi i środowisku (metody obliczeniowe) lub w dziedzinach pokrewnych. Cenne będzie interdyscyplinarne doświadczenie w modelowaniu turbulencji.

Wymagana jest umiejętność programowania, znajomość języków Fortran, C++ oraz Python. Ogólna wiedza dotycząca standardów i narzędzi stosowanych w modelowaniu numerycznym będzie dodatkowym atutem.

Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z partnerami z National Center for Atmospheric Research (NCAR, USA). Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w chwili zatrudnienia.

Projekt badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu OPUS. Poza wynagrodzeniem zatrudniona osoba będzie miała dostęp do środków finansowych na wyjazdy konferencyjne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

Aplikacje prosimy składać zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr Gustavo Abade (gustavo.abade@fuw.edu.pl) i prof. Hanna Pawłowska (hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl).

Wymagania:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 2. dobre podstawy w zakresie fizyki lub nauk o Ziemi i środowisku (fizyka atmosfery, metody obliczeniowe), 
 3. cenne będzie interdyscyplinarne doświadczenie w modelowaniu turbulencji,
 4. dobra umiejętność programowania, znajomość języków C++ i Python, 
 5. znajomość programowania na kartach graficznych (GPU).

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisko musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Podstawowe obowiązki:

 • rozwój teoretycznego opisu wpływu turbulencji na mikrofizyczne własności chmur
 • implementacja opisu w modelu numerycznym
 • symulacje numeryczne
 • przygotowanie publikacji
 • udział w warsztatach i konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na okres do 31 marca 2022 roku z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy, czyli do 31 marca 2023 r. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, Warszawa. 

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć (osobiście lub pocztą) w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41, e-mail: Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl) aplikacji zawierających:

 1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 2. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 3. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 4. Opis szczegółów kariery naukowej.
 5. Odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (wymagane w chwili zatrudnienia).
 6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody (formularz w załączeniu do ogłoszenia i pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx. W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).  W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Dokumenty 1-4 oraz 7-8 powinny być opatrzone podpisem kandydata. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 czerwca 2021 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (e-mail).

Osoba wyłoniona w konkursie będzie miała obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w chwili realizacji zatrudnienia.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 23 kwietnia 2021 08:46
Ostatnia zmiana - 23 kwietnia 2021 09:10
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij