IGF


zdjęcie-Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki

Termin składania dokumentów: 30.11.2020

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Poszukujemy kandydata na pracownika badawczo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika badawczo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie. Pełen wymiar czasu pracy.

Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na 30 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1 luty 2021 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, lub nauk o Ziemi
 2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora,
 3. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 4. doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Ponadto, od kandydatów oczekujemy:

 1. udokumentowanego dorobku naukowego wskazującego na przydatność do jednej z grup badawczych;
 2. przedłożenia planu działalności naukowej z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, który uwzględni specyfikę wybranej grupy badawczej;
 3. aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl)  w formie elektronicznej następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 2. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 3. Odpis dyplomu doktora.
 4. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 5. Autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 6. Plan badań.
 7. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 8. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 9. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 grudnia 2020 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 26 października 2020 08:00
Ostatnia zmiana - 19 listopada 2020 10:06
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij