IGF


Marek Kowalczyk-Hernandez
 
dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez
volunteer
ul. Pasteura 5, room: B2.03
+48 22 55 32 203
+48 601 062 192
mkowalcz@mimuw.edu.pl
Marek.Kowalczyk-Hernandez@fuw.edu.pl
 • Podnoszenie rozdzielczości skaningowego mikroskopu konfokalnego przez wykorzystanie zespolonych apodyzowanych funkcji źrenicy i nieliniowego oddziaływania światła z próbką.
 • Własności widmowe nieujemnych funkcji dwóch zmiennych skwantowanych przy użyciu algorytmów półtonowania cyfrowego.
 • Optyczna realizacja przekształceń różniczkowych i całkowych rzędu ułamkowego. Zastosowania w nieinterferencyjnych metodach detekcji frontu falowego.
 • Własności statystyczne promieniowania laserowego rozproszonego na szorstkich powierzchniach.
 • Projektowanie refrakcyjno-dyfrakcyjnych wszczepialnych soczewek wewnątrzgałkowych o przedłużonej głębi ostrości.

Education

 • 1996 - doktor habilitowany nauk fizycznych - Uniwersytet Warszawski.
  Tytuł pracy: „Losowa modulacja fal świetlnych w wybranych układach przetwarzania informacji metodami optycznymi”
 • 1985 - doktor nauk fizycznych – Uniwersytet Warszawski.
  Tytuł pracy: „Modelowanie własności widmowych i obrazujących losowych rozpraszaczy fazowych stosowanych w koherentnych układach optycznych”
  Promotor: prof. dr hab.Miron Gaj.
 • 1974 - magister fizyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
  Tytuł pracy: „Krótkoimpulsowe lampy błyskowe dużej mocy”
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marszałek.

Degrees and titles

 • od 2018 - wolontariusz
 • 2011 - 2018 - docent
 • 2002 - 2011 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1985 - 2002 - adiunkt (Wydz. Fizyki UW)
 • 1980 - 1985 - st. asystent (Wydz. Fizyki UW)
 • 1977 - 1980 - st. asystent (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • 1975 - 1977 - konstruktor (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)

Scholarships and scientific stays abroad

 • 1985 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, 3 miesiące
 • 1988 - staż 'post-doc', Uniwersytet Complutense w Madrycie, 8 miesięcy
 • 1991 - Stypendium Autonomicznego Rządu Walencji, Uniwersytet w Walencji, 11 tygodni
 • 1992 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, 2 miesiące
 • 1992 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet Complutense w Madrycie, 2 miesiące
 • 1993 - kontrakt profesora wizytującego, Uniwersytet Complutense w Madrycie, 8 miesięcy
 • 1993 - Stypendium Komisji Wspólnot Europejskich, Uniwersytet w Walencji, 3 miesiące
 • 1994 - Stypendium Autonomicznego Rządu Walencji, Uniwersytet w Walencji, 3 miesiące
 • 1996 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, 2 miesiące
 • 1997 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, 3 tygodnie
 • 1998 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, 3 tygodnie
 • 1999 - 2006 - Stypendium Rządu Hiszpanii, Uniwersytet w Walencji, corocznie jeden lub dwa dwutygodniowe pobyty
 • 2009 - Wizyta studyjna w Universidad Especializada de las Américas, Facultad de Salud y Rehabilitación Integral, Panamá

Functions performed

Membership in committees and organizations

Didactics

 • promorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
 • ćwiczenia w ramach I, II oraz III pracowni fizycznej
 • ćwiczenia rachunkowe z optyki fourierowskiej i optycznego przetwarzania informacji
 • wykłady kursowe i specjalistyczne dla studentów IV i V roku oraz doktorantów

Activities in scientific societies

 • od 2000 - Optical Society of America
 • od 2012  – Sociedad Española de Optica
 • 2013 - The European Academy of Optometry and Optics

Promoter of bachelor's and master's theses

 • Piotr Zalicki ”Analiza własności obrazujących przedmiotów amplitudowo-fazowych przy oświetleniu dyfuzyjnym” (1986).
 • Tomasz Cichocki, ”Binarne filtry apodyzacyjne w koherentnych układach obrazujących” (1992).
 • Paweł Sokołowski, ”Binaryzacja obrazów z wykorzystaniem operatorów półtonowania cyfrowego w pętli iterowanej transformaty Fouriera” (2000).
 • Wojciech Ogiela, „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnostyce okulistycznej” (NKF, 2001)
 • Anna Buchajska, ”Biopsja optyczna” (NKF, 2001)
 • Paweł Rychlewski, "Opracowanie metody kodowania i kompresji obrazu dla układów o niskiej przepustowości" (2003).
 • Joanna Dziubak, „Sztuczne implanty rogówkowe - aspekty materiałowe” (ZFBM, 2012)
 • Beata Harasim, „Sztuczne implanty rogówkowe - aspekty optyczne” (ZFBM, 2012)
 • Marta Mikuła, „Wpływ promieniowania UV na narząd wzroku i ochrona przed promieniowaniem UV” (ZFBM, 2012)
 • Cezary Pokropek, „Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego” (ZFBM, 2012)
 • Łukasz Rędzikowski, "Przenośny zestaw przyrządów do przeprowadzenia badania optometrycznego w domu pacjenta" (ZFBM, 2013)Z
 • Katrin Kleniewska, "Regulacje prawne i pomoc publiczna dla osób słabowidzących w Polsce" (ZFBM, 2013)
 • Joanna Karwowska, "Aberracje układu optycznego oka" (ZFBM, 2013)
 • Łukasz Bulak, "Anomaloskop Nagela - zasada działania i zastosowanie w okulistyce i optometrii" (ZFBM, 2013)
 • Brygida Skopnik, "Pomoce optyczne dla osób słabo widzących" (ZFBM, 2014)
 • Przemysław Kopycki, "Zastosowanie układów optyki adaptywnej w koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) oka" (ZFBM, 2014)
 • Małgorzata Patrzykont, "Porównanie korekcji: sferocylindrycznej dobranej w podmiotowym pomiarze refrakcji oka i korekcji obliczonej na podstawie pomiaru aberracji oka wyższych (ZFBM, 2014)
 • Sylwia Szmurło, "Głębia ostrości obrazowania przez oko ludzkie" (ZFBM, 2014)
 • Beata Kopania, "Porównanie wielkości wad refrakcji wśród mieszkańcw Warszawy i Poznania w zależności od wieku, płci i charakteru wykonywanej pracy" (ZFBM, 2014)
 • Cezary Pokropek, "Wpływ długotrwałej pracy w bliży wzrokowej na wybrane aspekty widzenia obuocznego osób nieprezbiopijnych" (ZFBM, 2014)
 • Aleksandra Grzelak, "Zmiany zachodzące w oku wraz z wiekiem. Postępowanie przy prezbiopii" (ZFBM, 2015)
 • Marlena Bobrowska, "Soczewki kontaktowe dla prezbiopów - parametry techniczne, ostrość wzroku i komfort pacjenta" (ZFBM, 2015)
 • Sebastian Zawadzki, "Binokularny autorefraktometr otwartego pola - budowa, zastosowania i porównanie z innymi typami autorefraktometrów" (ZFBM, 2015)
 • Magdalena Banach, "Fluorescencja i jej zastosowania w praktyce klinicznej przez okulistów i optometrystów" (ZFBM, 2015)
 • Dominika Forbot, "Współczesne metody leczenia retinopatii barwnikowej siatkówki. Przegląd implantów siatkówki" (ZFBM, 2015)
 • Karolina Żaglewska, "Badanie wpływu oświetlenia na wyniki testu widzenia barwnego 100 HUE" (ZFBM, 2016)
 • Jakub Iwaszek, "Porównanie wyników pomiarów wady refrakcji uzyskanych podczas prostego pomiaru z użyciem kasety okulistycznej oraz pełnego pomiaru optometrycznego z użyciem foroptera" (ZFBM, 2016)
 • Agata Łaska, "Rola organizacji fotoreceptorów w polach recepcyjnych siatkówki w procesie percepcji wzrokowej" (ZFBM, 2017)
 • Paulina Kalinowska, "Wyznaczanie ostrości widzenia metodą wymuszonego wyboru" (ZFBM, 2017)

Promoter of doctoral dissertations

 • Maciej Sokołowski "Wewnątrzgałkowe wieloogniskowe soczewki refrakcyjno-dyfrakcyjne o dużej głębokości reliefu dyfrakcyjnego" (2015). Promotor pomocniczy: dr Jacek Pniewski

Reviewer of doctoral dissertations

 • Carlos Javier Zapata Rodríguez, „Estudio de la formación de imágenes tridimensionales. Desarrollo de técnicas de superresolución para sistemas confocales de barrido” (Analiza obrazowania trójwymiarowego. Opracowanie technik nadrozdzielczych dla skaningowych układów konfokalnych), Wydział Fizyki Uniwersytetu w Walencji. (2002)
 • Adam Jaczewski, „Spectral distribution of cloud droplets – laboratory investigations” Wydział Fizyki  Uniwersytetu Warszawskiego (2003).
 • Jacek Pniewski, Modelowanie i wizualizacja rozkładu pól skalarnych na podstawie izolinii, Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki, (2003).
 • María Teresa Caballero Caballero “Estudio de la focalización de haces polarizados. Applicación en microscopía de barrido” (Analiza ogniskowania wiązek spolaryzowanych. Zastosowanie w mikroskopii skaningowej) Wydział Fizyki Uniwersytetu w Walencji. (2006).
 • Beata Garncarz „Zastosowanie interferencji z płaską falą odniesienia i shearingu radialnego do pomiaru topografii rogówki oka ludzkiego” Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej (2006).
 • Maciej Szkulmowski „Numeryczne metody zwiększania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej” Wydział Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008).
 • Joanna Strzelecka „Badanie formowania depozytu krwi” Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009).
 • Héctor Navarro Fructuoso "Captura y reproducción de imágenes 3D mediante sistemas de Imagen Integral. Diseño, implementación y aplicaciones." (Rejestracja i odtwarzanie zobrazowań 3D przy użyciu układów obrazowania integralnego. Projektowanie, implementacja i zastosowania). Wydział Fizyki Uniwersytetu w Walencji. (2014).
 • Katarzyna Krysztofiak "Badanie procesu dehydratacji w hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych", Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016).

Reviews of habilitation theses and scientific achievements of habilitants

 • Damian Siedlecki „Badania eksperymentalne i numeryczne modelowanie właściwości optycznych i geometrycznych przedniego segmentu oka.” (2016).
 • Iwona Maria Gorczyńska „Rozwój metod eksperymentalnych szybkiego obrazowania w tomografii optycznej OCT i ich zastosowania w przyżyciowym badaniu struktury tkankowej oraz układu naczyniowego oka ludzkiego.” (2018).

Participation in conferences, conventions, schools, courses

Referaty zaproszone

 • Kowalczyk, M., “Coherent noise and visual perception,” Letnia Szkoła “Technologie optyczne w kompensowaniu wad wzroku” w Jaca – Hiszpania, 1990). Tekst opublikowany w Tecnologías ópticas de compensación visual, pod redakcją E. Bernabeu i J. Alda, (Soc. Esp. Optica: Madrid, 1990) str. 75-84.
 • Kowalczyk, M., “Random spatial light modulators in optical systems,” International Workshop on Beam Transformation IWBT’91, Shenzhen, Chiny 1991.
 • Kowalczyk, M., “Laser speckle velocimetry,” międzynarodowa konferencja nt. “Optical Velocimetry” Warszawa 1995. Tekst opublikowany w Proc. SPIE, 2729, 139-145 (1996).
 • Kowalczyk, M., ”Point spread function engineering,” XIII Polish-Czech-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Krzyżowa (2002).
 • Kowalczyk, M., „Superresolution in confocal microscopy” 3rd International Cytometry School, Kraków 2002 r.
 • Kowalczyk, M., “Wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki kontaktowe i wewnątrzgałkowe” Streszczenie w materiałach VI Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO, Wisła, 23-26 marca 2006 r., str. 15.
 • Kowalczyk M., „Kompensacja aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka przy wykorzystaniu optyki adaptywnej i kompensatorów fazowych” OPTYKA 2008 Poznań, 21-22 listopada 2008 r.
 • Kowalczyk M., „Tomografia óptica de coherencia” Universidad Especializada de las Américas, Facultad de Salud y Rehabilitación Integral, Panamá 2009.
 • Kowalczyk-Hernández M., „Nauczanie optyki okularowej i optometrii na wyższych uczelniach hiszpańskich” OPTYKA 2010, Poznań, 26-27 listopada 2010 r., str. 14-15.
 • Sokołowski M., Pniewski J., Kowalczyk-Hernandez M., „Modelowanie układu optycznego multifokalnych keratoprotez typu Boston” OPTYKA 2012, Poznań, 9-10 listopada 2012 r.
 • Kowalczyk-Hernández M., Sokołowski M., Pniewski J., Wosik, J., "Automatyzacja pomiarów optometrycznych", Streszczenie w materiałach XII Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO, Wisła, 16 - 19 listopada 2017.

PhD

Msc

Bachelor

Doctoral dissertations

Bachelor thesis