IGFThesis topic

Badanie transformacji mas powietrza nad Polską w oparciu o dane z sieci pomiarowej Poland-AOD, model HYSPLIT i MACC (fizyka, geofizyka) (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2017/2017

Tematem pracy jest badanie zmian własności optycznych aerozoli (głównie grubości optycznej oraz profili pionowych współczynnika ekstynkcji) podczas transformacji mas powietrza nad Polską. Wykorzystane będą w tym celu pomiary prowadzone w trzech stacjach aerozolowej sieci badawczej Poland-AOD znajdujących się w przybliżeniu na jednej linii od Zatoki Gdańskiej przez Warszawę po Podkarpacie oraz symulacje numeryczne trajektorii powietrza przy wykorzystaniu modelu HISPLIT. Dodatkowo, wykorzystane zostaną wyniki symulacji numerycznych wykonane przy użyciu modelu transportu zanieczyszczeń MACC. (en)


Back