IGFThesis topic

Opracowanie metodologii pomiaru strumieni pionowych węgla cząsteczkowego (fizyka, geofizyka) (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW ( kmark@igf.fuw.edu.pl )

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2017/2017

Tematem pracy jest opracowanie metodologii pomiaru strumienia węgla cząsteczkowego przy powierzchni ziemi przy użyciu miniaturowego aethalometru AE-51. W ramach pracy przewiduje się wykonanie pomiarów strumieni przy użyciu kowariancji wirów oraz metody gradientowej. Głównym zadaniem będzie wybór optymalnego czasu uśredniania wyników oraz metody filtracji szumów występujących w danych z przyrządu AE-51. (en)


Back