IGFThesis topic

Wyznaczanie własności optycznych aerozolu na podstawie pomiarów nefelometrem polarnym (fizyka, geofizyka) (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW ( kmark@igf.fuw.edu.pl )

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2016/2017

Głównym celem pracy jest opracowanie metodologii wyznaczania własności optycznych aerozoli na podstawie pomiarów nefelometrem polarnym pracującym w trzech długościach fali. Wyznaczane będą funkcja fazowa rozpraszania opisująca rozkład przestrzenny prawdopodobieństwa rozpraszania fotonu oraz parametr asymetrii, który opisuje anizotropię rozpraszania. Opracowania będzie metoda w oparciu o rozpraszania na cząstkach sferycznych z wykorzystaniem teorii Lorentza-Mie oraz niesferycznych przy użyciu modelu DDSCAT. (en)


Back