IGFThesis topic

Badanie własności optycznych obszarów na granicy chmura - czyste powietrze (fizyka, geofizyka) (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW ( kmark@igf.fuw.edu.pl )

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2016/2017

 Na granicy chmura-czyste powietrze zachodzi szereg procesów fizycznych z udziałem aerozoli atmosferycznych. Procesy fizyczne związane z przetwarzaniem aerozolu przez chmury są istotne z punktu widzenia efektów klimatycznych jednak są one stosunkowo słabo poznane. Główmy powodem tego stanu rzeczy jest ograniczona liczba dostępnych technik pomiarowych. W ramach pracy przewiduje się badania przy wykorzystaniu spektrometru rejestrującego promieniowanie słoneczne przychodzące z kierunku zenitalnym w wąskim zakresie kąta bryłowego oraz przy użyciu kamery nieba. Przy wykorzystaniu modelu transferu promieniowania oraz technik odwrotnych wyznaczane będą własności optyczne czystego powietrza w różnych odległościach oraz chmury. Analizowane będą zmiany współczynnika ekstynkcji w zależności od odległości od brzegu chmury.


Back