IGFMaster of Science Dissartation

Light transmission through nanoholes in thin metallic and dielectric films

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Stefaniuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik, dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2007

Praca dotyczy wzmocnionej transmisji przez periodyczną macierz podfalowych apertur w zakresie średniej podczerwieni. Zjawisko zaobserwowano wcześniej w macierzach podfalowych otworów w cienkiej warstwie srebra, które ma ujemną przenikalność elektryczną w zakresie widzialnym widma. Ujemną przenikalność w zakresie średniej podczerwieni ma węglik krzemu SiC. Zaprezentowane zastały wyniki doświadczalne i numeryczne potwierdzające tezę, że efekt wzmocnionej transmisji jest możliwy w SiC dzięki falom fononowo-polarytonowym. Przebadano zależność tego mechanizmu od szeregu czynników takich jak wielkość i kształt apertury, grubość ekranu czy stała sieci struktury. W przeprowadzonych doświadczeniach udało się zaobserwować nowy efekt samoorganizacji miropierścieni z nanocząstkami SiO2.


Back