IGFMaster of Science Dissartation

Mezoscale ensemble forecast. Analysis of the results of the numerical experiment

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Katarzyna Bednarek

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Wydział Fizyki

2012

Praca stanowi posumowanie projektu pod nazwą Metodyka generacji regionalnych bred-wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania metodą wiązek, realizowanego przy współpracy trzech warszawskich ośrodków naukowych zajmujących się modelowaniem numerycznym atmosfery – IGF UW, ICM UW oraz ISIS PW. W pierwszej części przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące sposobów generacji prognoz wiązkowych, a także zasady konstrukcji produktów umożliwiających prezentację wyników modelu i ich wykorzystanie przez użytkownika. Druga część pracy poświęcona
została analizie wyników otrzymanych w ramach projektu. W celu wykonania obliczeń i wizualizacji danych wykorzystano język skryptowy NCL (NCAR Command Language).


Back