IGFMaster of Science Dissartation

Identyfikacja obiektów trójwymiarowych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Bartosz Borucki

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2005

Poniższa praca przedstawia metodę identyfikacji obiektów trójwymiarowych przy wykorzystaniu optycznych metod korelacyjnych bazujących na filtracji widma. Przeprowadzona została w niej szczegółowa analiza podstaw filtrów niewrażliwych na obroty w płaszczyźnie obrazu oraz teorii filtrów złożonych. Zaproponowany został złożony filtr Circular Harmonic Synthetic Discriminant Function oparty o kołowe składowe harmoniczne sieci treningowej oraz wielokanałowa metoda decyzyjna bazująca na wielu rzędach harmonicznych. Rozważone zostały również możliwości doboru obrazów, reprezentujących trójwymiarowe obroty obiektu, do sieci treningowej. Przedstawione zostały również wyniki przeprowadzonych symulacji, potwierdzających skuteczność zaproponowanych metod, oraz ich analiza pod kątem globalnych efektów.


Back