IGFGrupa badawcza

Geodynamika Ziemi i planet

Zakład Fizyki Atmosfery

Lider grupy badawczej:


Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu), na powierzchni Ziemi i innych ciał niebieskich (w tym procesy sedymentacji i przepływu).

Projekt badawczy